AEOLUS شاگردی بود ۲۰۱۴ Inerzoo

ممکن است 20,2014

AEOLUS will attend 2014 Inerzoo

AEOLUS بدینوسیله صمیمانه دعوت مشتریان عزیز برای بازدید از boorh ما در 4 143 در 2014 Interzoo، در تاریخ ۲۹ مه تا ژوئن 1.

به عنوان یکی از حرفه ای ترین حیوان خانگی نظافت andamp; دامپزشک تامین کنندگان، تلاش بی امان و خلاق را مطابق ارزش ارتقا به مشتریان خود را برای ما ساخته می شده.

بسیاری از محصولات جدید با طراحی درخشان در این نمایش آغاز خواهد شد; از تجهیزات نظافت سالن به رام امتحان محصولات، از مدرسه آموزش امکانات به آشیانه شبانه روزی، مهم نیست چه حرفه شما در Aeolus هستند تا محصولات به شما نیاز دارد.