AEOLUS 2016 Inerzoo حضور

AEOLUS بدینوسیله صمیمانه دعوت مشتریان عزیز برای بازدید از boorh ما در 4 143 در 2016 Interzoo از مه 26 تا 29.


به عنوان یکی از حرفه ای ترین حیوان خانگی نظافت andamp; دامپزشک تامین کنندگان، تلاش بی امان و خلاق را مطابق ارزش ارتقا به مشتریان خود را برای ما ساخته می شده.


بسیاری از محصولات جدید با طراحی درخشان در این نمایش آغاز خواهد شد; از تجهیزات نظافت سالن به رام امتحان محصولات، از مدرسه آموزش امکانات به آشیانه شبانه روزی، مهم نیست چه حرفه شما در Aeolus هستند تا محصولات به شما نیاز دارد.


دوستان قدیمی


همان محل


دوباره میبینمت