خشک کن کار اصل

بخاری دمای بالا جریان هوا از طریق خشک کردن سطوح خشک مورد نیاز با استفاده از لباس گرم و دور گرفتن آب تبخیر، که سریع خشک کردن لباس. حرارت متداول گرمایش و حرارت، نیمه هادی (PTC) حرارت بخاری نیمه هادی در محیط (در حول و حوش خشک کن) به صورت خودکار قدرت و کنترل دمای بالا لباس های محافظ و همچنین صرفه جویی در انرژی و قابل را کاهش دهد. تحت شرایط آب و هوایی تأثير است، برخی از خشک کن لباس طراح است مونتاژ آسان و جداسازی قطعات آسان و صرفه جویی در فضا. خشک کن های خوب طراحی شده می تواند حرارت، استفاده از ماشین، خانواده می تواند بسیاری از راحتی، کاهش حیاط خشک در منطقه بزرگ و موثر از تجهیزات برای خشک کردن در هر زمان را فراهم.